английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

КОНСПЕКТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

english program
 

В курсовете по английски се работи по международно признатата система The New Cambridge English Course, a в индивидуално обучение по същата програма или по програми, които курсистът е избрал.

Конспектът за стандартния курс по английски език включва:

Конспекти

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ОБЩ АНГЛИЙСКИ

Първо ниво

1. Запознанство

- Представяне
- Азбуката
- Лични местоимения в единствено число: аз, ти, той, тя, то
- Притежателни местоимения в единствено число: мой, твой, негов, неин, Ваш
- Формите на глагола „съм” в сегашно време и задаване на въпроси с глагола
- Образуване на въпросителни изречения с думите какво, как, къде
- Държави и националности

2. Личен профил

- Работа и професия
- Официални и всекидневни поздрави по време на разговор
- Числата в английския език
- Още лична информация: възраст, семейно положение и адрес

3. Човек и общество

- Предлози за местоположение
- Родителен падеж: притежание с 's
- Лични вещи
- Описателни прилагателни за външността на човека
- Лични местоимения в множествено число: ние, вие, те
- Притежателни местоимения в множествено число: наш, ваш, техен
- Членове от рода и семейството
- Множествено число на съществителните имена: правилно и неправилно множествено число
- Изречения с have got (имам) в английския език
- Въпроси с „кой/кои”

4. Преговор

5. Места и ориентация

- Пространството на дома: стаи, мебели и разположение
- Безличния глагол имам: there is, there are
- Лични информация: месторабота, местоживеене, телефонен номер
- Редни числителни имена: първи, втори, трети…
- Сегашно просто време в английския език
- Предлози за място
- Ориентация в града: как да разберем и да дадем упътване за непознато място
- Сгради и институции
- Наречия за място

6. Обичайни повторяеми действия

- Изразяване на предпочитания
- Лични местоимения във винителен падеж: мен, теб, него, нея, нас, вас, тях
- Употреба на сегашно просто време
- Часовникът и часовете от деня: начини за изразяване
- Предлози за време
- Дните от седмицата
- Наречия, изразяващи различна степен на повторяемост

7. Изразяване на количество

- Броими и неброими съществителни имена
- Храни и напитки
- Цени
- Минало просто време с глагола "съм"
- Нечленувани съществителни
- Изречения със some и any
- Използване на much, many и a lot of

8. Преговор

9. Външността на хората и тяхното описание

- Части на тялото
- Дрехи
- Цветове и нюанси
- Сегашно продължително време: употреба и образуване
- Употреба на сегашно продължително време за бъдещи събития
- Бъдеще време с will

10. Интереси и предпочитания

- Прилагателни, изразяващи настроения и състояния
- Изречения с относителното наречие when (когато)
- Как да се изразяваме, когато пазаруваме
- Показателни местоимения: this, that, these, those
- Тематични диалози, свързани с пътуването

11. Минало време

- Минало просто време: употреба и правила
- Глаголът „съм” в минало време: преговор и разширяване на знания и умения
- Изразяване на отрицание и формулиране на въпроси в минало просто време
- Правилни и неправилни глаголи в английския език

12. Обобщение

Второ ниво

1. Прилики и разлики

- Описание на качества и способности с модалния глагол мога (can)
- Изразяване на сравнение с „better than” и на качества с „good at  + ing”
- Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
- Конструкции за еднаквост, различие и подобие (the same as..., different from..., as … as)

2. Да се опознаем на английски

- Възраст
- Тегло
- Мерки
- Прилагателни, описващи характера на човека
- Години, месеци и дати
- Упражнение: телефонен разговор

3. Сегашно продължително време

- Съставяне на съобщителни и въпросителни изречения и на отрицания в сегашно продължително време
- Промяна в глаголите при сегашно продължително време
- Изразяване с Present Progressive на бъдещи планове и уговорки
- Предлози за време (in, at, on)

4. Преговор

5. Диалози в типични ситуации

- Поръчка в ресторант
- Когато искаме или правим услуга… (lend and borrow)
- Изразяване на съгласие или несъгласие
- Покана и отговор

6. Употреба на минало време в английския език

- Исторически факти
- Изразяване на последователни събития от миналото
- Въпроси в минало просто време
- Изречения с “both … and ...” и “neither … nor ...”

7. Диалози от ежедневието

- Разрешение: с конструкцията Do you mind if … ?
- Сравняване на интереси и навици (So … I.)
- Питане за мнение: с израза What do you think of …?
- Сегашно перфектно време
- Предлози със сегашно перфектно време (for, since)

8. Преговор

9. Форми за бъдеще време

- Употреба на going to, когато планираме или предвиждаме бъдещето
- Инфинитив на глаголите
- Ежедневни ситуации: в магазина, в банката, при доктора, в ресторанта, в туристическата агенция, в посолството и други. Свързване на изречения в текст с first of all, then, after that, next, tomorrow

10. Проява на отношение към другите в различни ситуации, когато

- се касае за нашето здраве
- даваме инструкции или съвети чрез повелително наклонение (imperatives)
- отправяме питане, предложение или предупреждение: продължение на повелителното наклонение
- обясняваме начина нещо да се направи: наречия за начин от прилагателни (adverbs and adjectives)

11. Бъдеще време

- Бъдеще време с will. Образуване и функции
- Условни изречения с бъдеще време
- Значение на глагола „get” в английския език
- Предвиждане или предсказване на бъдещи събития с употреба на will
- Ще има и ще бъде: there will и it will

12. Преговор и обобщение

Трето ниво

1. Въведение: започване и провеждане на свободен разговор на английски при

- представяне на себе си или на някой друг
- повторна среща
- даване и получаване на информация за нас и за други хора, напр. относно работа, занимания през свободното време и т.н.

2. Опознаване

- Описание на външния вид и качествата на хората
- Свързващи думи и изрази по време на разговор
- Преговор на глаголите съм, мога и имам (be, can, have got): образуване на съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения

3. Нашето ежедневие

- Навици и рутина
- Обстоятелствени пояснения и наречия за повторяемост (frequency adverbs and adverbials)
- Преговор на сегашно просто време и на позицията на наречия в изречението

4. Хора, народи и общества

- Употреба на сегашно просто време, когато говорима за бита и културата на даден народ
- Думи и изрази, описващи обичаите на общества и народи
- Задаване на въпроси в сегашно просто време: преговор и упражнения

5. Действия и случки в момента на говоренето

- Сегашно продължително време: преговор и упражнения. Спрежение на глаголите в сегашно продължително време
- Описание на действия, които се случват в момента
- Коментиране на събитие, в което не сме пряк участник

6. Нещата се променят

- Сегашно продължително време за незавършени действия, изразяващи промяна към момента на говорене
- Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните: преговор и упражнения
- Глаголът get при изразяване на промяна

7. Обобщение и преговор

8. Минало просто време, когато разказваме история

- Спрежение на глаголите в минало просто време. Втора форма на неправилните глаголи
- Правила за задаване на въпроси в минало просто време
- Полезни изрази, когато искаме да получим разяснение или допълнително обяснение

9. Как е преминал денят ти

- Минало продължително време: употреба и образуване
- Съгласуване на минало просто и минало продължително време
- Изпускане на думи в разговорна реч

10. Описване на качества на хора и предмети

- със сравнителна степен на прилагателните: ... er than, less than ...
- чрез конструкции за еднаквост: as … as …
- с кратки форми за съгласие: So … I, Neither … I
- при изразяване на прилики и разлики с both и neither

11. Нещата са различни

- Конструкции за изразяване на количество: „много повече от”, „много по-малко от” (far/much more than ..., far/much less than ....)
- Още за сравнителната степен
- Превъзходнa степен
- Изразите „толкова … колкото …”, „различен от ...”, „същия като ...” в английския език (as … as, different from ... , the same as ...)

12. Свободно боравене с езика

- Пазаруване
- Питане за неща и понятия, за които не знаем точната дума
- Описване на предмети според тяхното предназначение (a thing for/some stuff for …)

13. Предложения и питания

- Нямам нищо за обличане: конверзационен ситуационен английски
- Отправяне на предложение, съвет или молба чрез модални глаголи в английския език: will, would, shall, should, can, could, had better
- Инфинитив с и без “to”
- Притежателни местоимения: mine, yours, his, hers, ours, theirs

14. Обобщение и преговор

15. Да разговаряме за нашите преживявания

- Сегашно перфектно време: образуване (спомагателния глагол have/has + 3 форма на глагола). Отрицателни форми и задаване на въпроси
- Употреба на сегашно перфектно време, когато говорим за опит или преживяване от миналото, имащи отношение към настоящето

16. Нещата се промениха

- Още за употребата на сегашно перфектно време: при промянящи се условия
- Отчитане на данни и статистики
- Конструкцията used to в английския език
- Упражнения с предлозите for и since

17. Ситуации: в магазина, при доктора, на летището, в ресторанта, в хотела, на бензиностанцията, при фризьора, на гарата и други

- Описание на случки и водене на диалози
- Неопределените местоимения some и any
- Образуване на отрицателни местоимения с "no"
- Наречията too (твърде, прекалено) и enough
- Изразяване на количество с a little, little, a few, few

18. Предаване на новини и събития

- Сегашно перфектно продължително време: употреба и образуване
- Съпоставка между Present Perfect и Present Perfect Progressive Tense
- Глаголи, които не се използват в продължителни времена

19. Пътуване и екскурзии

- Модалните глаголи can, will и may в условни изречения за бъдещи действия
- Как да говорим за местата, които искаме да посетим. Думи и изрази от сферата на пътуването

20. Работа

- Писане и оформяне на писмо при кандидатстване за работна позиция
- Официален изказ и учтиви форми
- Четене на обяви за работа на английски
- Провеждане на интервю за работа: упражнения за говорене

21. Обобщение и преговор

Четвърто ниво

1. Семейство, деца и бъдеще

- Условно наклонение с if в бъдещето: First Conditional Sentences
- Изразяване на различна степен на сигурност с бъдеще време: will, may probably/certainly
- Думи, описващи външността и характера на човека
- Предаване на пряка реч с конструкцията „said ... would ...”

2. Преживявания

- Употреба на „be + going to” за предвиждане на очевидното
- Тематична лексика: вещи от първа необходимост за оцеляване в трудни ситуации
- Модалният глагол should, когато предлагаме или съветваме
- Конструкцията „going to”, когато изразяваме намерение
- Превръщане на пряка в непряка реч

3. Вярвания и суеверия

- Тематична лексика: суеверия, предрасъдъци и вярвания
- Условност на изказа с when и if: как се изразяваме, когато сме сигурни или просто предполагаме
- Още за условното наклонение с употреба при бъдещи ситуации
- Думи и изрази, чрез които изразяваме предположение (certainly, probably, I’m sure ...)

4. Взаимоотношения

- Изразяване на положително, отрицателно и умерено отношение към другите
- Думи и изрази, описващи даден човек и връзката ни с него
- Реакция към мнението и оценката на другите: упражнения за писане и говорене
- Предаване на пряка реч: упражнение

5. Ако бях на твое място...

- Условно наклонение за нереални, но възможни ситуации: Second Conditional Sentences
- Употреба и образуване на Second Conditional: if + simple past + would
- Пространствена ориентация: предлози за местоположение и посока
- Даване на съвет
- Използване на условно наклонение, когато говорим за нереални събития

6. Уговаряне на срещи

- Изразяване на бъдещи действия чрез сегашно продължително време
- Предлози за време: in, on, at, until
- Изготвяне на календар със седмичните ни уговорки, ангажименти и задължения

7. Обобщение и преговор

8. Описание на процеси

- Употреба на нечленувани съществителни, когато говорим за нещата обобщено и по принцип
- Страдателен залог в сегашно време: образуване и употреба. Разлика между деятелен и страдателен залог

9. Да проверим общата си култура, но на английски

- Страдателен залог в минало време
- Известни личности и събития от човешката история
- Сегашно и минало причастие (-ing form или past participle)

10. Изразяване на вероятност и предаване на пряка реч

- Модалните глаголи must, can’t и might
- Разказ на случка по картина
- Предаване на пряка реч: промяна на подлога и глаголите
- Употреба на съюзите that и if

11. Описание и сравняване на хора

- Сложни прилагателни, описващи външния вид на човек: състоящи се от две думи
- Изречения за описание с who
- Още лексика за външния вид и характера на хората
- Начин на употреба и място в изречението на местоименията both и neither
- Преговор на кратките положителни и отрицателни форми за съгласие (So ... I, Neither ... I)

12. Описание на предмети

- Сложни изречения с и без that
- Антоними на прилагателни, описващи предмети
- Тематична лексика: материи и материали

13. Нас самите и другите

- Образуване на възвратни местоимения в английския език: с наставките self, selves
- Отглаголни съществителни с наставката „-ing”
- Думи и изрази при водене на дискусия
- Значение и употреба на модалния глагол should

14. Обобщение и преговор

15. Последователност в действията

- Да поговорим за нашето ежедневие: изречения за време със as soon as, before, after, until, still, yet и already
- Попълване на липсваща част в текст: such и so

16. Минало перфектно време

- Употреба и образуване
- Съгласуване на Simple Past и Past Perfect Tense

17. Свободно време и развлечения

- Question tags: въпроси с „нали”
- Преразказване на пряка реч: преговор и допълнение
- Модалният глагол must, когато даваме инструкции или уточняваме условия
- Как да поискаме разрешение от родител или на работното място

18. Условни изречения за невъзможни ситуации

- Third Conditional Sentences: употреба и образуване (if + past perfect + would + present perfect)
- Изразяване на отминали възможности

19. Сферата на пътуването

- Лексика, свързана с протичане на пътувания
- Да дадем колата си на ремонт
- Да упътим някого или да помолим да ни упътят
- Информация на летището и на гарата
- Когато ни спре полиция на пътя

20. Учтив изказ

- Модалните глаголи shall, can, would, could, когато се изразяваме учтиво
- Фразови глаголи
- Словоред на фразовите глаголи

21. Обобщение и преговор

Програмите за по-високите нива можете да разгледате в офисите на Давитоз.

НОВИНИ

КОНТАКТИ

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21 (до Булклима)

тел. 056 827 301, GSM 0899 978 893

skype: davitozonline

ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43 (срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678, GSM 0878 952 570

skype: davitozonline

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ 

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз    

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com