Конспекти по английски език София - Варна - Бургас

Конспекти за курсовете по английски Давитоз


В курсовете по английски език се работи по международно признатата система The New Cambridge English Course, a в индивидуално обучение по същата програма или по програми, които курсистът е избрал.

Конспектът за стандартния курс по общ английски език включва:

Първо ниво


1. Запознанство

- Представяне
- Азбуката
- Лични местоимения в единствено число: аз, ти, той, тя, то
- Притежателни местоимения в единствено число: мой, твой, негов, неин, Ваш
- Формите на глагола „съм” в сегашно време и задаване на въпроси с глагола
- Образуване на въпросителни изречения с думите какво, как, къде
- Държави и националности

2. Личен профил

- Работа и професия
- Официални и всекидневни поздрави по време на разговор
- Числата в английския език
- Още лична информация: възраст, семейно положение и адрес

3. Човек и общество

- Предлози за местоположение
- Родителен падеж: притежание с 's
- Лични вещи
- Описателни прилагателни за външността на човека
- Лични местоимения в множествено число: ние, вие, те
- Притежателни местоимения в множествено число: наш, ваш, техен
- Членове от рода и семейството
- Множествено число на съществителните имена: правилно и неправилно множествено число
- Изречения с have got (имам) в английския език
- Въпроси с „кой/кои”

4. Преговор

5. Места и ориентация

- Пространството на дома: стаи, мебели и разположение
- Безличния глагол имам: there is, there are
- Лични информация: месторабота, местоживеене, телефонен номер
- Редни числителни имена: първи, втори, трети…
- Сегашно просто време в английския език
- Предлози за място
- Ориентация в града: как да разберем и да дадем упътване за непознато място
- Сгради и институции
- Наречия за място

6. Обичайни повторяеми действия

- Изразяване на предпочитания
- Лични местоимения във винителен падеж: мен, теб, него, нея, нас, вас, тях
- Употреба на сегашно просто време
- Часовникът и часовете от деня: начини за изразяване
- Предлози за време
- Дните от седмицата
- Наречия, изразяващи различна степен на повторяемост

7. Изразяване на количество

- Броими и неброими съществителни имена
- Храни и напитки
- Цени
- Минало просто време с глагола "съм"
- Нечленувани съществителни
- Изречения със some и any
- Използване на much, many и a lot of

8. Преговор

9. Външността на хората и тяхното описание

- Части на тялото
- Дрехи
- Цветове и нюанси
- Сегашно продължително време: употреба и образуване
- Употреба на сегашно продължително време за бъдещи събития
- Бъдеще време с will

10. Интереси и предпочитания

- Прилагателни, изразяващи настроения и състояния
- Изречения с относителното наречие when (когато)
- Как да се изразяваме, когато пазаруваме
- Показателни местоимения: this, that, these, those
- Тематични диалози, свързани с пътуването

11. Минало време

- Минало просто време: употреба и правила
- Глаголът „съм” в минало време: преговор и разширяване на знания и умения
- Изразяване на отрицание и формулиране на въпроси в минало просто време
- Правилни и неправилни глаголи в английския език

12. Обобщение

Второ ниво


1. Прилики и разлики

- Описание на качества и способности с модалния глагол мога (can)
- Изразяване на сравнение с „better than” и на качества с „good at  + ing”
- Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
- Конструкции за еднаквост, различие и подобие (the same as..., different from..., as … as)

2. Да се опознаем на английски

- Възраст
- Тегло
- Мерки
- Прилагателни, описващи характера на човека
- Години, месеци и дати
- Упражнение: телефонен разговор

3. Сегашно продължително време

- Съставяне на съобщителни и въпросителни изречения и на отрицания в сегашно продължително време
- Промяна в глаголите при сегашно продължително време
- Изразяване с Present Progressive на бъдещи планове и уговорки
- Предлози за време (in, at, on)

4. Преговор

5. Диалози в типични ситуации

- Поръчка в ресторант
- Когато искаме или правим услуга… (lend and borrow)
- Изразяване на съгласие или несъгласие
- Покана и отговор

6. Употреба на минало време в английския език

- Исторически факти
- Изразяване на последователни събития от миналото
- Въпроси в минало просто време
- Изречения с “both … and ...” и “neither … nor ...”

7. Диалози от ежедневието

- Разрешение: с конструкцията Do you mind if … ?
- Сравняване на интереси и навици (So … I.)
- Питане за мнение: с израза What do you think of …?
- Сегашно перфектно време
- Предлози със сегашно перфектно време (for, since)

8. Преговор

9. Форми за бъдеще време

- Употреба на going to, когато планираме или предвиждаме бъдещето
- Инфинитив на глаголите
- Ежедневни ситуации: в магазина, в банката, при доктора, в ресторанта, в туристическата агенция, в посолството и други. Свързване на изречения в текст с first of all, then, after that, next, tomorrow

10. Проява на отношение към другите в различни ситуации, когато

- се касае за нашето здраве
- даваме инструкции или съвети чрез повелително наклонение (imperatives)
- отправяме питане, предложение или предупреждение: продължение на повелителното наклонение
- обясняваме начина нещо да се направи: наречия за начин от прилагателни (adverbs and adjectives)

11. Бъдеще време

- Бъдеще време с will. Образуване и функции
- Условни изречения с бъдеще време
- Значение на глагола „get” в английския език
- Предвиждане или предсказване на бъдещи събития с употреба на will
- Ще има и ще бъде: there will и it will

12. Преговор и обобщение

Трето ниво


1. Въведение: започване и провеждане на свободен разговор на английски при

- представяне на себе си или на някой друг
- повторна среща
- даване и получаване на информация за нас и за други хора, напр. относно работа, занимания през свободното време и т.н.

2. Опознаване

- Описание на външния вид и качествата на хората
- Свързващи думи и изрази по време на разговор
- Преговор на глаголите съм, мога и имам (be, can, have got): образуване на съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения

3. Нашето ежедневие

- Навици и рутина
- Обстоятелствени пояснения и наречия за повторяемост (frequency adverbs and adverbials)
- Преговор на сегашно просто време и на позицията на наречия в изречението

4. Хора, народи и общества

- Употреба на сегашно просто време, когато говорима за бита и културата на даден народ
- Думи и изрази, описващи обичаите на общества и народи
- Задаване на въпроси в сегашно просто време: преговор и упражнения

5. Действия и случки в момента на говоренето

- Сегашно продължително време: преговор и упражнения. Спрежение на глаголите в сегашно продължително време
- Описание на действия, които се случват в момента
- Коментиране на събитие, в което не сме пряк участник

6. Нещата се променят

- Сегашно продължително време за незавършени действия, изразяващи промяна към момента на говорене
- Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните: преговор и упражнения
- Глаголът get при изразяване на промяна

7. Обобщение и преговор

8. Минало просто време, когато разказваме история

- Спрежение на глаголите в минало просто време. Втора форма на неправилните глаголи
- Правила за задаване на въпроси в минало просто време
- Полезни изрази, когато искаме да получим разяснение или допълнително обяснение

9. Как е преминал денят ти

- Минало продължително време: употреба и образуване
- Съгласуване на минало просто и минало продължително време
- Изпускане на думи в разговорна реч

10. Описване на качества на хора и предмети

- със сравнителна степен на прилагателните: ... er than, less than ...
- чрез конструкции за еднаквост: as … as …
- с кратки форми за съгласие: So … I, Neither … I
- при изразяване на прилики и разлики с both и neither

11. Нещата са различни

- Конструкции за изразяване на количество: „много повече от”, „много по-малко от” (far/much more than ..., far/much less than ....)
- Още за сравнителната степен
- Превъзходнa степен
- Изразите „толкова … колкото …”, „различен от ...”, „същия като ...” в английския език (as … as, different from ... , the same as ...)

12. Свободно боравене с езика

- Пазаруване
- Питане за неща и понятия, за които не знаем точната дума
- Описване на предмети според тяхното предназначение (a thing for/some stuff for …)

13. Предложения и питания

- Нямам нищо за обличане: конверзационен ситуационен английски
- Отправяне на предложение, съвет или молба чрез модални глаголи в английския език: will, would, shall, should, can, could, had better
- Инфинитив с и без “to”
- Притежателни местоимения: mine, yours, his, hers, ours, theirs

14. Обобщение и преговор

15. Да разговаряме за нашите преживявания

- Сегашно перфектно време: образуване (спомагателния глагол have/has + 3 форма на глагола). Отрицателни форми и задаване на въпроси
- Употреба на сегашно перфектно време, когато говорим за опит или преживяване от миналото, имащи отношение към настоящето

16. Нещата се промениха

- Още за употребата на сегашно перфектно време: при промянящи се условия
- Отчитане на данни и статистики
- Конструкцията used to в английския език
- Упражнения с предлозите for и since

17. Ситуации: в магазина, при доктора, на летището, в ресторанта, в хотела, на бензиностанцията, при фризьора, на гарата и други

- Описание на случки и водене на диалози
- Неопределените местоимения some и any
- Образуване на отрицателни местоимения с "no"
- Наречията too (твърде, прекалено) и enough
- Изразяване на количество с a little, little, a few, few

18. Предаване на новини и събития

- Сегашно перфектно продължително време: употреба и образуване
- Съпоставка между Present Perfect и Present Perfect Progressive Tense
- Глаголи, които не се използват в продължителни времена

19. Пътуване и екскурзии

- Модалните глаголи can, will и may в условни изречения за бъдещи действия
- Как да говорим за местата, които искаме да посетим. Думи и изрази от сферата на пътуването

20. Работа

- Писане и оформяне на писмо при кандидатстване за работна позиция
- Официален изказ и учтиви форми
- Четене на обяви за работа на английски
- Провеждане на интервю за работа: упражнения за говорене

21. Обобщение и преговор

Четвърто ниво


1. Семейство, деца и бъдеще

- Условно наклонение с if в бъдещето: First Conditional Sentences
- Изразяване на различна степен на сигурност с бъдеще време: will, may probably/certainly
- Думи, описващи външността и характера на човека
- Предаване на пряка реч с конструкцията „said ... would ...”

2. Преживявания

- Употреба на „be + going to” за предвиждане на очевидното
- Тематична лексика: вещи от първа необходимост за оцеляване в трудни ситуации
- Модалният глагол should, когато предлагаме или съветваме
- Конструкцията „going to”, когато изразяваме намерение
- Превръщане на пряка в непряка реч

3. Вярвания и суеверия

- Тематична лексика: суеверия, предрасъдъци и вярвания
- Условност на изказа с when и if: как се изразяваме, когато сме сигурни или просто предполагаме
- Още за условното наклонение с употреба при бъдещи ситуации
- Думи и изрази, чрез които изразяваме предположение (certainly, probably, I’m sure ...)

4. Взаимоотношения

- Изразяване на положително, отрицателно и умерено отношение към другите
- Думи и изрази, описващи даден човек и връзката ни с него
- Реакция към мнението и оценката на другите: упражнения за писане и говорене
- Предаване на пряка реч: упражнение

5. Ако бях на твое място...

- Условно наклонение за нереални, но възможни ситуации: Second Conditional Sentences
- Употреба и образуване на Second Conditional: if + simple past + would
- Пространствена ориентация: предлози за местоположение и посока
- Даване на съвет
- Използване на условно наклонение, когато говорим за нереални събития

6. Уговаряне на срещи

- Изразяване на бъдещи действия чрез сегашно продължително време
- Предлози за време: in, on, at, until
- Изготвяне на календар със седмичните ни уговорки, ангажименти и задължения

7. Обобщение и преговор

8. Описание на процеси

- Употреба на нечленувани съществителни, когато говорим за нещата обобщено и по принцип
- Страдателен залог в сегашно време: образуване и употреба. Разлика между деятелен и страдателен залог

9. Да проверим общата си култура, но на английски

- Страдателен залог в минало време
- Известни личности и събития от човешката история
- Сегашно и минало причастие (-ing form или past participle)

10. Изразяване на вероятност и предаване на пряка реч

- Модалните глаголи must, can’t и might
- Разказ на случка по картина
- Предаване на пряка реч: промяна на подлога и глаголите
- Употреба на съюзите that и if

11. Описание и сравняване на хора

- Сложни прилагателни, описващи външния вид на човек: състоящи се от две думи
- Изречения за описание с who
- Още лексика за външния вид и характера на хората
- Начин на употреба и място в изречението на местоименията both и neither
- Преговор на кратките положителни и отрицателни форми за съгласие (So ... I, Neither ... I)

12. Описание на предмети

- Сложни изречения с и без that
- Антоними на прилагателни, описващи предмети
- Тематична лексика: материи и материали

13. Нас самите и другите

- Образуване на възвратни местоимения в английския език: с наставките self, selves
- Отглаголни съществителни с наставката „-ing”
- Думи и изрази при водене на дискусия
- Значение и употреба на модалния глагол should

14. Обобщение и преговор

15. Последователност в действията

- Да поговорим за нашето ежедневие: изречения за време със as soon as, before, after, until, still, yet и already
- Попълване на липсваща част в текст: such и so

16. Минало перфектно време

- Употреба и образуване
- Съгласуване на Simple Past и Past Perfect Tense

17. Свободно време и развлечения

- Question tags: въпроси с „нали”
- Преразказване на пряка реч: преговор и допълнение
- Модалният глагол must, когато даваме инструкции или уточняваме условия
- Как да поискаме разрешение от родител или на работното място

18. Условни изречения за невъзможни ситуации

- Third Conditional Sentences: употреба и образуване (if + past perfect + would + present perfect)
- Изразяване на отминали възможности

19. Сферата на пътуването

- Лексика, свързана с протичане на пътувания
- Да дадем колата си на ремонт
- Да упътим някого или да помолим да ни упътят
- Информация на летището и на гарата
- Когато ни спре полиция на пътя

20. Учтив изказ

- Модалните глаголи shall, can, would, could, когато се изразяваме учтиво
- Фразови глаголи
- Словоред на фразовите глаголи

21. Обобщение и преговор

Програмите за по-високите нива можете да разгледате в офисите на Давитоз.