Легализация на документи София - Варна - Бургас

Цени за легализация на документи


На тази страница се намира информация за таксите и условията, при които може да се извърши легализация на Вашите документи. Има четири раздела по вид на документите - ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ, СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ, ДИПЛОМИ и МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ. Точната дата, на която се получава готовата легализация, се уговаря с куриера и се записва в договора, подписан между клиента и център Давитоз.

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ


АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - трябва да е дубликат с правоъгълен печат от съответната община на гърба на документа

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ - трябва да е оригинал с правоъгълен печат от общината

!!! За легализация на документи, издадени от чужбина, на чужд език, има само бавна поръчка.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОК ЦЕНА В ЛВ.
5 работни дни + време за куриер 95
2 работни дни + време за куриер 122
4 работни часа + време за куриер 143

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ - трябва да е оригинал с подпис на съдия и секретар

СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ - трябва да е оригинал с мокър печат, подпис на съдия и трите имена на секретар и деловодител

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО - трябва да е оригинал с подпис на лицето, което упълномощава и с подпис и печат на нотариуса

!!! За легализация на документи, издадени от чужбина, на чужд език, има само бавна поръчка.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОК ЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер 97
6 работни дни + време за куриер 115
5 работни дни + време за куриер 139

ДИПЛОМИ


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ИЛИ СЕРТИФИКАТ - трябва да е нотариално заверено копие и оригинал за справка

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОК ЦЕНА В ЛВ.
9 работни дни + време за куриер 97
6 работни дни + време за куриер 115
5 работни дни + време за куриер 139

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (без дипломи от училища по изкуствата - за тях виж по-долу), ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (легализира се отделно от дипломата) - трябва да е нотариално заверено копие и оригинал на двете заедно за справка

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, УВЕРЕНИЕ - оригинал на документите

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОК ЦЕНА В ЛВ.
11 работни дни + време за куриер 109
8 работни дни + време за куриер 126
7 работни дни + време за куриер 139

ДИПЛОМА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА, ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА - трябва да е нотариално заверено копие и оригинал на двете заедно за справка

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОК ЦЕНА В ЛВ.
7 работни дни + време за куриер 107
4 работни дни + време за куриер 133
3 работни дни + време за куриер 155

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ


МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА - трябва да е оригинал на документа

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
СРОК ЦЕНА В ЛВ.
7 работни дни + време за куриер 107
4 работни дни + време за куриер 133
3 работни дни + време за куриер 155

За извършването на преводи и легализация има специфични държавни изисквания към документите. На определени документи, издадени от чужди държави, е нужно да има апостил, за да могат да преминат успешно превод и заверка в България. Моля, опишете вида на Вашия превод и/или легализация и сроковете, за които той трябва да бъде направен, за да дадем възможно най-ниски цени.

За повече информация и при легализация на друг вид документи можете да се обърнете към служителите в офисите на Давитоз в София, Варна и Бургас.