Конспекти по английски език Давитоз

Конспекти по английски език

Конспекти за курсовете по английски Давитоз

В курсовете по английски език се работи по международно признатата система The New Cambridge English Course, a в индивидуално обучение по същата програма или по програми, които курсистът е избрал.

Конспектът за стандартния курс по общ английски език включва:

Първо ниво

 1. Запознанство

– Представяне
– Азбуката
– Лични местоимения в единствено число: аз, ти, той, тя, то
– Притежателни местоимения в единствено число: мой, твой, негов, неин, Ваш
– Формите на глагола „съм” в сегашно време и задаване на въпроси с глагола
– Образуване на въпросителни изречения с думите какво, как, къде
– Държави и националности

 1. Личен профил

– Работа и професия
– Официални и всекидневни поздрави по време на разговор
– Числата в английския език
– Още лична информация: възраст, семейно положение и адрес

 1. Човек и общество

– Предлози за местоположение
– Родителен падеж: притежание с ‘s
– Лични вещи
– Описателни прилагателни за външността на човека
– Лични местоимения в множествено число: ние, вие, те
– Притежателни местоимения в множествено число: наш, ваш, техен
– Членове от рода и семейството
– Множествено число на съществителните имена: правилно и неправилно множествено число
– Изречения с have got (имам) в английския език
– Въпроси с „кой/кои”

 1. Преговор
 2. Места и ориентация

– Пространството на дома: стаи, мебели и разположение
– Безличния глагол имам: there is, there are
– Лични информация: месторабота, местоживеене, телефонен номер
– Редни числителни имена: първи, втори, трети…
– Сегашно просто време в английския език
– Предлози за място
– Ориентация в града: как да разберем и да дадем упътване за непознато място
– Сгради и институции
– Наречия за място

 1. Обичайни повторяеми действия

– Изразяване на предпочитания
– Лични местоимения във винителен падеж: мен, теб, него, нея, нас, вас, тях
– Употреба на сегашно просто време
– Часовникът и часовете от деня: начини за изразяване
– Предлози за време
– Дните от седмицата
– Наречия, изразяващи различна степен на повторяемост

 1. Изразяване на количество

– Броими и неброими съществителни имена
– Храни и напитки
– Цени
– Минало просто време с глагола „съм“
– Нечленувани съществителни
– Изречения със some и any
– Използване на much, many и a lot of

 1. Преговор
 2. Външността на хората и тяхното описание

– Части на тялото
– Дрехи
– Цветове и нюанси
– Сегашно продължително време: употреба и образуване
– Употреба на сегашно продължително време за бъдещи събития
– Бъдеще време с will

 1. Интереси и предпочитания

– Прилагателни, изразяващи настроения и състояния
– Изречения с относителното наречие when (когато)
– Как да се изразяваме, когато пазаруваме
– Показателни местоимения: this, that, these, those
– Тематични диалози, свързани с пътуването

 1. Минало време

– Минало просто време: употреба и правила
– Глаголът „съм” в минало време: преговор и разширяване на знания и умения
– Изразяване на отрицание и формулиране на въпроси в минало просто време
– Правилни и неправилни глаголи в английския език

 1. Обобщение

Второ ниво

 1. Прилики и разлики

– Описание на качества и способности с модалния глагол мога (can)
– Изразяване на сравнение с „better than” и на качества с „good at  + ing”
– Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
– Конструкции за еднаквост, различие и подобие (the same as…, different from…, as … as)

 1. Да се опознаем на английски

– Възраст
– Тегло
– Мерки
– Прилагателни, описващи характера на човека
– Години, месеци и дати
– Упражнение: телефонен разговор

 1. Сегашно продължително време

– Съставяне на съобщителни и въпросителни изречения и на отрицания в сегашно продължително време
– Промяна в глаголите при сегашно продължително време
– Изразяване с Present Progressive на бъдещи планове и уговорки
– Предлози за време (in, at, on)

 1. Преговор
 2. Диалози в типични ситуации

– Поръчка в ресторант
– Когато искаме или правим услуга… (lend and borrow)
– Изразяване на съгласие или несъгласие
– Покана и отговор

 1. Употреба на минало време в английския език

– Исторически факти
– Изразяване на последователни събития от миналото
– Въпроси в минало просто време
– Изречения с “both … and …” и “neither … nor …”

 1. Диалози от ежедневието

– Разрешение: с конструкцията Do you mind if … ?
– Сравняване на интереси и навици (So … I.)
– Питане за мнение: с израза What do you think of …?
– Сегашно перфектно време
– Предлози със сегашно перфектно време (for, since)

 1. Преговор
 2. Форми за бъдеще време

– Употреба на going to, когато планираме или предвиждаме бъдещето
– Инфинитив на глаголите
– Ежедневни ситуации: в магазина, в банката, при доктора, в ресторанта, в туристическата агенция, в посолството и други. Свързване на изречения в текст с first of all, then, after that, next, tomorrow

 1. Проява на отношение към другите в различни ситуации, когато

– се касае за нашето здраве
– даваме инструкции или съвети чрез повелително наклонение (imperatives)
– отправяме питане, предложение или предупреждение: продължение на повелителното наклонение
– обясняваме начина нещо да се направи: наречия за начин от прилагателни (adverbs and adjectives)

 1. Бъдеще време

– Бъдеще време с will. Образуване и функции
– Условни изречения с бъдеще време
– Значение на глагола „get” в английския език
– Предвиждане или предсказване на бъдещи събития с употреба на will
– Ще има и ще бъде: there will и it will

 1. Преговор и обобщение

Трето ниво

 1. Въведение: започване и провеждане на свободен разговор на английски при

– представяне на себе си или на някой друг
– повторна среща
– даване и получаване на информация за нас и за други хора, напр. относно работа, занимания през свободното време и т.н.

 1. Опознаване

– Описание на външния вид и качествата на хората
– Свързващи думи и изрази по време на разговор
– Преговор на глаголите съм, мога и имам (be, can, have got): образуване на съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения

 1. Нашето ежедневие

– Навици и рутина
– Обстоятелствени пояснения и наречия за повторяемост (frequency adverbs and adverbials)
– Преговор на сегашно просто време и на позицията на наречия в изречението

 1. Хора, народи и общества

– Употреба на сегашно просто време, когато говорима за бита и културата на даден народ
– Думи и изрази, описващи обичаите на общества и народи
– Задаване на въпроси в сегашно просто време: преговор и упражнения

 1. Действия и случки в момента на говоренето

– Сегашно продължително време: преговор и упражнения. Спрежение на глаголите в сегашно продължително време
– Описание на действия, които се случват в момента
– Коментиране на събитие, в което не сме пряк участник

 1. Нещата се променят

– Сегашно продължително време за незавършени действия, изразяващи промяна към момента на говорене
– Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните: преговор и упражнения
– Глаголът get при изразяване на промяна

 1. Обобщение и преговор
 2. Минало просто време, когато разказваме история

– Спрежение на глаголите в минало просто време. Втора форма на неправилните глаголи
– Правила за задаване на въпроси в минало просто време
– Полезни изрази, когато искаме да получим разяснение или допълнително обяснение

 1. Как е преминал денят ти

– Минало продължително време: употреба и образуване
– Съгласуване на минало просто и минало продължително време
– Изпускане на думи в разговорна реч

 1. Описване на качества на хора и предмети

– със сравнителна степен на прилагателните: … er than, less than …
– чрез конструкции за еднаквост: as … as …
– с кратки форми за съгласие: So … I, Neither … I
– при изразяване на прилики и разлики с both и neither

 1. Нещата са различни

– Конструкции за изразяване на количество: „много повече от”, „много по-малко от” (far/much more than …, far/much less than ….)
– Още за сравнителната степен
– Превъзходнa степен
– Изразите „толкова … колкото …”, „различен от …”, „същия като …” в английския език (as … as, different from … , the same as …)

 1. Свободно боравене с езика

– Пазаруване
– Питане за неща и понятия, за които не знаем точната дума
– Описване на предмети според тяхното предназначение (a thing for/some stuff for …)

 1. Предложения и питания

– Нямам нищо за обличане: конверзационен ситуационен английски
– Отправяне на предложение, съвет или молба чрез модални глаголи в английския език: will, would, shall, should, can, could, had better
– Инфинитив с и без “to”
– Притежателни местоимения: mine, yours, his, hers, ours, theirs

 1. Обобщение и преговор
 2. Да разговаряме за нашите преживявания

– Сегашно перфектно време: образуване (спомагателния глагол have/has + 3 форма на глагола). Отрицателни форми и задаване на въпроси
– Употреба на сегашно перфектно време, когато говорим за опит или преживяване от миналото, имащи отношение към настоящето

 1. Нещата се промениха

– Още за употребата на сегашно перфектно време: при промянящи се условия
– Отчитане на данни и статистики
– Конструкцията used to в английския език
– Упражнения с предлозите for и since

 1. Ситуации: в магазина, при доктора, на летището, в ресторанта, в хотела, на бензиностанцията, при фризьора, на гарата и други

– Описание на случки и водене на диалози
– Неопределените местоимения some и any
– Образуване на отрицателни местоимения с „no“
– Наречията too (твърде, прекалено) и enough
– Изразяване на количество с a little, little, a few, few

 1. Предаване на новини и събития

– Сегашно перфектно продължително време: употреба и образуване
– Съпоставка между Present Perfect и Present Perfect Progressive Tense
– Глаголи, които не се използват в продължителни времена

 1. Пътуване и екскурзии

– Модалните глаголи can, will и may в условни изречения за бъдещи действия
– Как да говорим за местата, които искаме да посетим. Думи и изрази от сферата на пътуването

 1. Работа

– Писане и оформяне на писмо при кандидатстване за работна позиция
– Официален изказ и учтиви форми
– Четене на обяви за работа на английски
– Провеждане на интервю за работа: упражнения за говорене

 1. Обобщение и преговор

Четвърто ниво

 1. Семейство, деца и бъдеще

– Условно наклонение с if в бъдещето: First Conditional Sentences
– Изразяване на различна степен на сигурност с бъдеще време: will, may probably/certainly
– Думи, описващи външността и характера на човека
– Предаване на пряка реч с конструкцията „said … would …”

 1. Преживявания

– Употреба на „be + going to” за предвиждане на очевидното
– Тематична лексика: вещи от първа необходимост за оцеляване в трудни ситуации
– Модалният глагол should, когато предлагаме или съветваме
– Конструкцията „going to”, когато изразяваме намерение
– Превръщане на пряка в непряка реч

 1. Вярвания и суеверия

– Тематична лексика: суеверия, предрасъдъци и вярвания
– Условност на изказа с when и if: как се изразяваме, когато сме сигурни или просто предполагаме
– Още за условното наклонение с употреба при бъдещи ситуации
– Думи и изрази, чрез които изразяваме предположение (certainly, probably, I’m sure …)

 1. Взаимоотношения

– Изразяване на положително, отрицателно и умерено отношение към другите
– Думи и изрази, описващи даден човек и връзката ни с него
– Реакция към мнението и оценката на другите: упражнения за писане и говорене
– Предаване на пряка реч: упражнение

 1. Ако бях на твое място…

– Условно наклонение за нереални, но възможни ситуации: Second Conditional Sentences
– Употреба и образуване на Second Conditional: if + simple past + would
– Пространствена ориентация: предлози за местоположение и посока
– Даване на съвет
– Използване на условно наклонение, когато говорим за нереални събития

 1. Уговаряне на срещи

– Изразяване на бъдещи действия чрез сегашно продължително време
– Предлози за време: in, on, at, until
– Изготвяне на календар със седмичните ни уговорки, ангажименти и задължения

 1. Обобщение и преговор
 2. Описание на процеси

– Употреба на нечленувани съществителни, когато говорим за нещата обобщено и по принцип
– Страдателен залог в сегашно време: образуване и употреба. Разлика между деятелен и страдателен залог

 1. Да проверим общата си култура, но на английски

– Страдателен залог в минало време
– Известни личности и събития от човешката история
– Сегашно и минало причастие (-ing form или past participle)

 1. Изразяване на вероятност и предаване на пряка реч

– Модалните глаголи must, can’t и might
– Разказ на случка по картина
– Предаване на пряка реч: промяна на подлога и глаголите
– Употреба на съюзите that и if

 1. Описание и сравняване на хора

– Сложни прилагателни, описващи външния вид на човек: състоящи се от две думи
– Изречения за описание с who
– Още лексика за външния вид и характера на хората
– Начин на употреба и място в изречението на местоименията both и neither
– Преговор на кратките положителни и отрицателни форми за съгласие (So … I, Neither … I)

 1. Описание на предмети

– Сложни изречения с и без that
– Антоними на прилагателни, описващи предмети
– Тематична лексика: материи и материали

 1. Нас самите и другите

– Образуване на възвратни местоимения в английския език: с наставките self, selves
– Отглаголни съществителни с наставката „-ing”
– Думи и изрази при водене на дискусия
– Значение и употреба на модалния глагол should

 1. Обобщение и преговор
 2. Последователност в действията

– Да поговорим за нашето ежедневие: изречения за време със as soon as, before, after, until, still, yet и already
– Попълване на липсваща част в текст: such и so

 1. Минало перфектно време

– Употреба и образуване
– Съгласуване на Simple Past и Past Perfect Tense

 1. Свободно време и развлечения

– Question tags: въпроси с „нали”
– Преразказване на пряка реч: преговор и допълнение
– Модалният глагол must, когато даваме инструкции или уточняваме условия
– Как да поискаме разрешение от родител или на работното място

 1. Условни изречения за невъзможни ситуации

– Third Conditional Sentences: употреба и образуване (if + past perfect + would + present perfect)
– Изразяване на отминали възможности

 1. Сферата на пътуването

– Лексика, свързана с протичане на пътувания
– Да дадем колата си на ремонт
– Да упътим някого или да помолим да ни упътят
– Информация на летището и на гарата
– Когато ни спре полиция на пътя

 1. Учтив изказ

– Модалните глаголи shall, can, would, could, когато се изразяваме учтиво
– Фразови глаголи
– Словоред на фразовите глаголи

 1. Обобщение и преговор

Програмите за по-високите нива можете да разгледате в офисите на Давитоз в Пловдив, София, Варна и Бургас.