Курс по счетоводство Варна, София, Пловдив, Бургас – ТРЗ

Курсове по счетоводство

Обучение по оперативно счетоводство и ТРЗ

Център Давитоз София, Пловдив, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове по счетоводство и ТРЗ. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални счетоводители с опит.

Знания и умения в квалификационния курс по оперативно счетоводство

 • МОДУЛ I
 • 1. Счетоводство в управлението на предприятието. Нормативна уредба на счетоводството в република България. Основни понятия: дефиниране на сметкоплана и на счетоводните сметки
 • 2. Дефиниране на баланса. Дефиниране на отчета за приходите и разходите. Дефиниране на паричния поток
 • 3. Счетоводство на фирмата
  • 3.1. Дълготрайни активи – същност на дълготрайните материални активи; въвеждане и актуализиране на активи; операции с активите; ликвидиране и преместване; осчетоводяване на амортизациите. Преоценка
   3.2. Материални запаси. Характеристика на МЗ като обект на счетоводно отчитане. Увеличение и методи за намаление на стоково материалните запаси. Инвентаризацията като счетоводен способ
   3.3. Персонал и заплати – стартиране; преглед на възможностите; данни за персонала; подсистема “Кадри”; заплати за месеца; разплащателни пера; осигуровки; отсъствия; обезщетения; връзка със системата на НОИ; връзка с основния модул; основни обработки; приключване на месец; поддържане на системата
 • 4. Търговско счетоводство
  • 4.1. Основни положения на отчетността в търговията. Същност на търговията. Търговия на едро и търговия на дребно
   4.2. Счетоводно отчитане на доставките на стоки. ВОП (въртешнообщностни операции). Продажба на стоки. Фактуриране и оформяне на съпътстващи стоката документи. Амбалажът като обект на счетоводно отчитане
   4.3. Електронна търговия. Софтуерни решения за търговски фирми. Приложения за складове и стокови борси
 • 5. Отчитане на капиталите
  • 5.1. Обща характеристика на капиталите. Отчитане на собствения капитал. Отчитане на основния капитал. Отчитане на резервите
   5.2. Отчитане на получените заеми. Отчитане на получените краткосрочни и дългосрочни заеми. Отчитане на облигационните заеми. Отчитане на финансиранията
 • 6. Отчитане на дълготрайните активи
  • 6.1. Обща характеристика на дълготрайните активи
   6.2. Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи. Отчитане амортизацията на дълготрайни материални активи. Отчитане ремонтите на дълготрайни материални активи
   6.3. Отчитане намалението и ликвидацията на дълготрайни материални активи. Отчитане наетите и дадени под наем дълготрайни материални активи
   6.4. Отчитане на дълготрайни нематериални активи. Отчитане придобиването на дълготрайни нематериални активи. Отчитане амортизацията на дълготрайни нематериални активи. Отчитане намалението на дълготрайни нематериални активи
   6.5. Отчитане на дългосрочни финансови активи. Отчитане на търговска репутация
 • 7. Отчитане на стоково-материалните запаси
  • 7.1. Обща характеристика на стоково – материалните запаси
   7.2. Отчитане на материалите. Отчитане придобиването /увеличението/ на материалите. Отчитане на намалението на материалите
   7.3. Отчитане на продукцията. Отчитане на увеличението на продукцията. Отчитане на намалението на продукцията
   7.4. Отчитане на стоките. Отчитане на младите животни и животните за угояване
 • 8. Отчитане на разчетите
  • 8.1. Обща характеристика на разчетите. Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти. Отчитане на разчетите с персонала и съдружниците
   8.2. Отчитане на разчетите с персонал и осигурители. Отчитане на разчетите с подотчетни лица
   8.3. Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове. Отчитане разчетите с бюджета и ведомствата
 • МОДУЛ II
 • 9. Отчитане на разчетите преговор и продължение на темата
  • 9.1. Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове. Отчитане разчетите с бюджета и ведомствата
   9.2. Отчитане на корпоративния данък. Отчитане на данъка върху добавената стойност. Отчитане на акцизите
   9.3. Отчитане на разчетите, свързани с начисляването и внасянето на данъка върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси. Отчитане на вътрешните разчети. Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори
 • 10. Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи
  • 10.1. Обща характеристика на паричните средства
   10.2. Отчитане на паричните средства. Отчитане на паричните средства в касата. Отчитане на паричните средства по разплащателна сметка. Отчитане на акредитивите. Отчитане на предоставените депозити, разплащателни чекове и други парични средства
   10.3. Отчитане на краткосрочните финансови активи. Отчитане на финансовите активи, държани за търгуване. Отчитане на държавните ценни книжа. Отчитане на благородните метали и скъпоценните камъни. Отчитане на предоставените кракосрочни заеми
 • 11. Отчитане на разходите
  • 11.1. Същност и класификация на разходите. Отчитане на разходите за дейността
   11.2. Отчитане на разходите по икономически елементи. Отчитане на разходите за дейността по функционално предназначение. Отчитане на нефинансовите разходи за бъдещи периоди
   11.3. Отчитане на финансовите разходи. Отчитане на извънредните разходи
 • 12. Отчитане на приходите
  • 12.1. Характеристика на приходите като обект на счетоводно отчитане
   12.2. Отчитане на приходите от продажби. Отчитане на приходите от финансирания. Отчитане на нефинансовите приходи за бъдещи периоди
   12.3. Отчитане на финансовите приходи. Отчитане на извънредните приходи
 • 13. Отчитане на финансовите резултати
  • 13.1. Характеристика на финансовите резултати като обект на счетоводството
   13.2. Формулиране и отчитане на резултатите от текущата година
   13.3. Отчитане на непокритата загуба и неразпределената печалба от минали години
 • 14. Годишни финансови отчети
  • 14.1. Същност и етапи на годишното счетоводно приключване. Годишни финансови отчети
   14.2. Същност и съдържание на годишните финансови отчети. Общи изисквания към годишния финансов отчет

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – петседмични и индивидуални обучения, като всеки модул по счетоводство се изучава в отделен курс.

Разпределение на часовете

– петседмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуални обучения: по уговорка

Цени

– при групово обучение – 376 лв.

– при индивидуално обучение – 428 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 241 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит по счетоводство

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по счетоводство, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Курсове по ТРЗ и счетоводство

Знания и умения по направление ТРЗ (труд и работна заплата)

Курсът по направление „личен състав“ – ТРЗ обхваща следните занятия и умения:

 • I. Трудови договори
  • 1. ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
   1.1 Особености на трудовите договори
   1.2 Набор от документи, необходими при оформяне на личното досие на всеки работник или служител при постъпване на работа
   1.3 Работно място, длъжност и длъжностна характеристика
   1.4 Вътрешно-фирмени нормативни документи, задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение
   1.5 Колективно трудово договаряне (КТД)
   1.6 Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести – важност
   1.7 Сключване на трудов договор
   – Допълнително споразумение към трудов договор
   – Втори допълнителен трудов договор
   – Договор за работа до 40 часа на месец
   – Трудов договор с пенсионер
   – Трудов договор с непълнолетно физическо лице
   – Срочни договори
   2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРАГ
   2.1 Основни групи професии при определяне на минималните прагове за осигуряване
   2.2 Методика за определяне на осигурителните прагове
   2.3 Заобикаляне на осигурителните прагове
   – Назначаване на длъжности с по-нисък осигурителен доход
   – Ползване на договори с непълно работно време
   – Ползване на граждански вместо трудови договори
   – Предимства на гражданските пред трудовите договори
   2.4 Размери на осигурителните прагове по видове дейности
   3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
   3.1 Попълване и подаване на документи
   3.2 Попълване на уведомления по чл. 62 от КТ и придружителни писма – подаване на редовни уведомления, корекции, заличаване на подадени уведомления
   4. ОТПУСКИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
   5. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
   6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
   7. РАБОТА ПО ТОЧКИ 1 ДО 6 С ПРОГРАМА ЗА ТРЗ И БЕЗПЛАТНАТА ПРОГРАМА НА НАП
 • ІІ. Осигуряване по трудови договори
  • 1. ПРАВИЛА И ПРОМЕНИ НА ОСИГУРЯВАНЕТО ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
   2. ОБЩИ РАЗМЕРИ НА ОСИГУРОВКИТЕ ЗА ТРEТА КАТЕГОРИЯ ТРУД
   3. БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
   4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
   5. ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
   5.1 Пенсионно осигуряване на работници и служители, родени преди края на 1959 г.
   5.2 Пенсионно осигуряване на работници и служители, родени след началото на 1960 г.
   6. ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
   7. ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
   8. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
   9. ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
   10. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ И ВРЕМЕНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ДО 40 ЧАСА НА МЕСЕЦ
 • ІІІ. Допълнителни практически занимания
  • 1. СЪСТАВЯНЕ НА РАЗЧЕТНО-ПЛАТЕЖНА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТИ С ПРОГРАМА ЗА ТРЗ И С EXCEL
   2. ПОПЪЛВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
   3. ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 1 И № 6 С ПРОГРАМА ЗА ТРЗ И С ПРОГРАМАТА НА НАП

Срок на обучение

Има 2 вида курсове по ТРЗ – петседмични и индивидуални.

Разпределение на часовете

– петседмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 316 лв.

– при индивидуално обучение 376 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 196 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за ТРЗ (труд и работна заплата). При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит по счетоводство или ТРЗ в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.