Курс администратор в хотел София, Пловдив, Варна, Бургас

Курсове за администратор в хотел

Обучение за администратор в хотелиерството в София, Пловдив, Варна и Бургас

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за администратор в хотел. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални администратори с опит на хотелска рецепция.

Знания и умения в квалификационния курс за администратор в хотел

  1. Закони, наредби и правилници, свързани с работата на администратора: Здравословни и безопасни условия на труд. Инструктажи по ЗБУТ. Санитарно-хигиенни изисквания в хотелските помещения. Наредба за категоризацията в хотелиерството. Правилник за вътрешния ред в хотела
  2. Архитектурно-строителни части на хотелската сграда и основни организационни звена в структурата на хотелския комплекс: Архитектурно-строителни части на хотелската сграда. Приемен блок на хотела – разположение, зониране, обзавеждане, персонал. Основни организационни и работни звена в мястото за настаняване. Организация и функциониране на преден офис. Длъжностна характеристика на администратора. Основни функции
  3. Обслужване на гостите по време на престоя им: Професионална етика и комуникация. Типове гости и техните характерни особености. Основни и допълнителни услуги в мястото за настаняване. Справяне с рекламации
  4. Основна професионална терминология на английски език: Въведение – азбука и транскрипция, числа от 1 до 100, числителни редни – първи, втори, трети … до двадесети, часовник. Думи и фрази, специфични за работата на администратора
  5. Практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Пловдив, Варна и Бургас. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение

Има едномесечни курсове и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като администратор в хотел, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за администратор в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.