Курсове за Test DaF в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за Test DaF в София, Варна и Бургас

Курсове по немски език за Test DaF

Център Давитоз провежда подготовка за Test DaF в София, Пловдив, Варна и Бургас, както и онлайн. Тук може да получите информация за изпита и подготовката по немски за него. Наша цел е да отговорим на Вашите въпроси.

Какво означава Test DaF и за какво мога да го ползвам?

Test DaF или „Test Deutsch als Fremdsprache“ е изпит по немски, насочен преди всичко към ученици и кандидат-студенти, които планират следване в немскоезична страна.

Какво включва проверката на знанията?

Тест DaF изпитва езикови умения в четири различни части: четене, слушане, писане и говорене. Всички те са задължителни и имат една и съща тежест при оценяването. Темите и задачите са съобразени с академичния език, изискващ се при следване във висше учебно заведение. Специфични термини от определени области обаче не са нужни. Тестът трае около 3 часа без почивките.

По-конкретно упражненията са съставени от:

I – „Четене с разбиране“

Частта четене обхваща три текста с различна трудност, общо 30 въпроса. Текстовете могат да са от всекидневния студентски живот, статии, както и различни журналистически очерци. Предвиденото време е 60 минути.

II – „Слушане с разбиране“

Тази секция също така съдържа три текста с общо 25 въпроса и трае приблизително 40 минути. Участникът слуша първо диалог от всекидневния студентски живот, след това интервю с трима до четирима души и накрая кратък доклад по научна тема. Смята се, че както при разговорите си със състуденти и преподаватели, така и на самите лекции, бъдещият студент трябва да може да се справя на достатъчно добро ниво.

III – „Писане“

Ще получите една писмена задача. Акцентът на изискванията е върху умението да се описва и аргументира. Необходимо е да сте в състояние да извлечете данни от графика или таблица и да защитите теза „за“ или „против“ дадена тема. Ще разполагате с близо 60 минути.

IV – „Говорене“

В компонента „Говорене“ за 30 минути ще получите седем задачи от университетски ситуации, които варират по трудност. Ще е нужно например да участвате в разговор между двама студенти, да опишете графика, да изкажете мнение по тема или да дадете съвет. Имайте предвид, че по време на секцията „Говорене“ няколко човека полагат изпита едновременно. Възможно е да чувате шум от речта на останалите хора.

Как да се подготвя за висок резултат на Test DaF?

Център Давитоз извършва висококачествено обучение по немски език в групови курсове и индивидуални уроци. За проверка на нивото може да направите входящ тест в офисите на Давитоз или онлайн на www.davitozonline.com. Според показаните входящи знания ще прецените, дали да посещавате предварителни курсове по немски или да се запишете директно за изпитна подготовка. По време на упражненията за Test DaF в Давитоз се набляга на местата, които са трудни за курсиста. Целта е да развием всяка Ваша способност – за слушане, четене, писане и говорене, за да се справите отлично на изпита. Работим с оригинални тестове от минали години и множество специално подбрани допълнителни материали. Информация относно продължителността и цените на курсове ще намерите на www.davitoz.org.

Както се знае, граматичните единици са ключови в немския език. Затова Ви представяме конспекта по граматика за Тест DaF:

 1. Склонение на съществителните с определителен и с неопределителен член.
 2. Употреба на определителен и неопределителен член. Нечленувано единствено число.
 3. Склонение на личните местоимения.
 4. Притежателни местоимения.
 5. Спрежение на глаголите – слаби, силни, смесени и глаголи със спомагателно „е“. Изключения.
 6. Глаголи с делима и неделима представка.
 7. Възвратни глаголи.
 8. Заповедна форма.
 9. Образуване на перфект с „haben“ и „sein“.
 10. Трудно различими транзитивни и нетранзитивни глаголи.
 11. Глаголи с акузатив, датив, генитив.
 12. Глаголи с предложно допълнение.
 13. Глаголи, следвани от „daß“ – изречения и инфинитив.
 14. Конструкция във въпросителните изречения.
 15. Модални глаголи.
 16. Пасив.
 17. Бъдеще време (Futur I и Futur II) за изразяване на предположение.
 18. Словоред на главното изречение.
 19. Съюзи – свързваща роля, нулева и първа позиция.
 20. Подчинени изречения – за време, следствие, причина, последователност, ограничение, начин.
 21. Подчинени изречения с конструкциите „за да“, „без да“, „вместо да“.
 22. Въпросителни подчинени изречения.
 23. Подчинени изречения с относителни местоимения и с предлози.
 24. Показателни местоимения.
 25. Неопределителни местоимения.
 26. Числителни.
 27. Склонение на прилагателното.
 28. Сравнителна и превъзходна степен.
 29. Прилагателни и причастия като съществителни.
 30. Наречия – за време, начин и място.
 31. Наречия с датив и акузатив.
 32. Наречия с предлози.
 33. Пасив на състоянието.
 34. Конструкции и изречения с причастия.
 35. „haben“ или „sein“ с „zu“.
 36. Герундий.
 37. Конюнктив II – образуване и употреба.
 38. Конюнктив I – образуване и употреба.
 39. Предлози – с акузатив, датив и генитив.

Колко време ми е нужно за подготовка?

Продължителността на нужния тренинг варира според нивото на немски, което имате. След като попълните безплатен входящ тест онлайн или в нашите офиси в София, Пловдив, Варна (зимно кино Тракия) и Бургас (център) ще определим, дали са необходими седмици или месеци. Най-краткият срок, който препоръчваме, е четири седмици.

На какво езиково ниво отговарят резултатите от изпита Test DaF?

Оценката, която получите, Ви класира на определено ниво:

Тест Даф – оценка 3 (TDN 3) – отговаря на ниво B2.1 и част от В2.2.

Тест Даф – оценка 4 (TDN 4) – отговаря на един дял от ниво B2.2 и част от С1.1.

Тест Даф – оценка 5 (TDN 5) – отговаря на един раздел от ниво С1.1. и на C1.2.
Курсове за Test DaF

Кога ще получа резултатите и колко време е валидна дипломата?

Участниците получават удостоверение за положен Тест DaF около 7 седмици след изпита. То съдържа отделна оценка (от TDN 3 до TDN 5) за всяка една от четирите части. На гърба на документа се намира точно описание на степента и уменията, които е показал изпитваният. В случай че най-ниската оценка (TDN 3) не бъде постигната, като бележка се изписва „под 3“. По правило, за да бъде допуснат да следва в немски университет, кандидатът трябва да e оценен с поне TDN 4 на всички части или да има сертификат за ниво В2 според Езиковата Рамка.

Дипломата е с неограничена валидност.

Къде мога да направя примерен тест за Test DaF?

Примерен тест може да разгледате и попълните, като кликнете тук.

Кога има изпитни дати?

Изпитни дати има почти през месец. Направете записването за Тест DaF около два месеца преди датата на изпита, за да сте сигурен/сигурна, че има свободно място. Имайте предвид, да не пропуснете крайната дата за регистрация, която често е далеч преди изпита.

При допълнителни въпроси може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти, както и в офисите ни в София, Пловдив, Бургас (център) и Варна (Зимно кино Тракия) 🙂