Курс управител в хотел София, Пловдив, Варна и Бургас

курсове за хотелски мениджмънт

Курсове по хотелски мениджмънт

Обучение за управител на хотел

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за хотелиер. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални управители с опит в хотелския мениджмънт.

Знания и умения в квалификационния курс за управител на хотел

  • 1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ИНСТРУКТАЖИ
  • 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ: Същност и значение на хотелиерството. Материална база на хотела. Обслужващ персонал в хотела. Видове места за настаняване. Категоризация. Структура. Хотелиерски услуги – същност, значение, видове. Качество на хотелиерските услуги. Допълнителни хотелиерски услуги. Особености на организацията на хотелиерското обслужване. Особености на организацията на обслужването в къмпингите, ваканционните селища, клубовете, фамилните и селските хотели. Технология на хотелиерството. Същност и елементи на технологичния процес. Технологична схема. Технологичен цикъл. Технология на приемане и настаняване в средствата за подслон. Камериерско обслужване.
  • 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДЕН (ФРОНТ) ОФИС: Характеристика на приемния блок в хотела. Зони в приемния блок, функционално разположение, технологично обзавеждане и оборудване. Компютърно-информационна обслужваща система на хотел. Приемният блок като организационно звено в хотела – функции, структура и координация с другите служби и звена в хотела. Режим на работа и организация на труда в приемен блок. Графици на работно време. Организация на резервационната дейност в хотела. Посрещане и настаняване на гостите в хотела. Адресна регистрация. Настаняване на индивидуални гости с предварителна резервация. Настаняване на гост без предварителна резервация. Настаняване на организирани туристи в хотела. Посрещане и настаняване на VIP гости и гости със специално внимание – деца, инвалиди и др. Изпращане на гостите на хотела. Технология на разплащането. Изготвяне на статистически и счетоводни справки и документи. Продажба на допълнителни услуги. Търговски умения на персонала в приемен блок. Професионални качества и професионална етика. Работа с оплакванията на гостите. Видове туристи. Особености. Хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости.
  • 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА: Организация на допълнителните дейности: пътувания извън постоянното местоживеене. Транспортни услуги. Хотелиерски и ресторантьорски услуги. Медицински услуги. Спортни дейности.
  • 5. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ХОТЕЛИЕР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Пловдив, Варна и Бургас. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като управител на хотел, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ХОТЕЛИЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за хотелиер в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.