Курсове за валутен касиер в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за валутен касиер

Обучение за професия валутен касиер

Център Давитоз провежда лицензирано обучение за валутен касиер в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, както и онлайн за всички градове. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалният курс за валутен касиер предлага следните знания и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  2. ВАЛУТА И ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ.
  3. ПАРИ И ПАРИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

3.1 Основни понятия: каса, касиер, касова операция. Основни функции, задължения и отговорности на касиера. Видове парични средства. Основни задачи при отчетността на паричните средства и разплащания. Контрол по съхраняването на наличните парични средства и ценни книжа в касата.

3.2 Контрол по използването на парични средства по строго целево предназначение. Контрол по уреждане на сметки с бюджета, банките, персонала. Контрол по съблюдаване формата на разплащанията, установена в договорите с клиенти и доставчици. Проверка и текущ контрол на сметките с длъжници и кредитори.

3.3 Нормативни актове, регламентиращи извършването на касови операции. Ред за приемане, съхранение и отпускане на пари и ценни книжа. Първична касова и банкова документация. Нареждания, искания и вносна бележка. Ред за оформяне на приходните и разходните документи. Касова книга.

3.4 Последователност при провеждане на касови операции. Ревизия на наличните парични средства. Нарушения и глоби.

3.5 Уреждане на сметки с платежни нареждания, акредитивна форма на разплащане. Разплащания по инкасо и с чекове. Отчетност при разплащания с доставчици. Отчетност при разплащания с подотчетни лица. Отчитане на командировки.

  1. УЧЕБНА ПРАКТИКА.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ВАЛУТЕН КАСИЕР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Пловдив, Варна и Бургас. Курсовете в онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има два вида курсове – петседмични и индивидуални.

Разпределение на занятията

– 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 316 лв.

– при индивидуално обучение 376 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за валутен касиер е 196 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече професионален опит като валутен касиер се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ВАЛУТЕН КАСИЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за валутен касиер в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.