Сложни съставни думи в немския език

съставни немски думи

Съставните думи в съвременния немски език са в изобилие

Съединяването на съществителни и многокоренни думи e типично за съвременния немски език. Те се изписват в комбинации като една неразделна лексикална единица или с тире. Този вид думи е толкова широко разпространен, че си заслужава да се разгледат правилата за тяхното свързване и употреба.

1. Граматика на съставните думи

Като за начало е важно да се отбележи, че в съставните съществителни последната дума носи синтактичната информация и определя основното значение, числото и рода. Ако се промени редът, смисълът ще е различен: Lehnstuhl (кресло) – Stuhllehne (облегалка на стол). В немския език може да се подредят далеч повече от един или два корена в една съставна дума, стига предхождащите да описват по някакъв начин следващите ги: Nummernschildbedruckungsmaschine (машина за печат на регистрационни номера). Както се вижда от превода на български ние разделяме думата на смислова фраза от 4 различни думи. Думата е в женски род единствено число, което се определя от последния лексикален елемент – Maschine.

2. Свързване на композитивните думи (правопис)

За германците сглобяването на думи в композитивни формации не е проблем, тъй като свързващите ги звуци (като генитивните окончания -s и -es) често могат да бъдат вмъквани по усет. Казва се Arbeitstag и Arbeitszeit, но Arbeitnehmer, Tageslicht но пък Nachtlicht. Точни правила за правилното образуване на съединения няма. Ако учите немски като чужд език, тези свързвания се научават автоматично с дадената дума. Има колко правила, които не са твърди и могат да имат изключения:
– свързващ звук -e(s)- се появява при думи завършващи на -tum, -ling, -ion, -tät, -heit, -keit, -schaft, -sicht, и -ung
die Geburt + der Tag + das Geschenk = das Geburtstagsgeschenk
– свързващ звук -e(n)- се появява, ако предхождащата дума има такова множествено число:
der Student + der Ausweis = der Studentenausweis
die Straße + die Bahn = die Straßenbahn
– свързващ звук -er- се появява, ако предхождащата дума има такова множествено число:
das Wort + das Buch = das Wörterbuch
der Mann + der Gesang + der Verein = der Männergesangsverein
– свързващ звук -e(s)- се появява при думи, започващи с Ge-
Gefängniswärter, Geschäftseröffnung
Ето някои правила, които са твърди и могат да Ви послужат при всички случаи:
– комбинации от съществителни се пишат заедно и с главна буква
Salzstange, Haduhr
– две или повече сложни думи могат да се свързват в по-големи композиции
Reifendruckmessgerät (Reifendruck + Messgerät)
– при съставни думи с първи елемент глагол отпада инфинитивното окончание -en
fahren + Stuhl = Fahrstuhl
trinken + Wettbewerb = Trinkwettbewerb
– съставани могат да бъдат не само съществителните, но и прилагателни: hell + blau = hellblau.  – при глаголите обикновено се говори за делими представки, а не за самостойни лексикални елементи, въпреки че някои от представките много напомнят на корени на съществителни: weggehen = weg + gehen.

3. Свързване на съставни думи с тире

Свързването с тире често се използва когато съставната дума все още не е утвърдена като употреба в немския. Това често се случва при използването на чуждици:
Performance-Control-Zentrum, грешно: Performancecontrolzentrum
Обикновено задължително се слага тире в кобинации със съкращения:
LKW-Fahrer, BWL-Lehrer
Свързването с тире може да се използва и когато различните компоненти трябва да бъдат разграничени един от друг:
Puppenwagen-Zubehör (а не: Puppen-Wagenzubehör)
Също така може да се използва по избор на автора, когато се използва като стилистично средство или пък за пояснение.
Задължително е обаче да се използва свързващо тире при използването на две предхождащи думи една след друга:
Ein- und Ausfahrt, Straßen- und Bahnverkehr
Като цяло немците се стремят да пишат съставните думи заедно. Ако все пак използването на съставната дума още не се е наложило като употреба се прибягва до свързващо тире за да се изясни значението на словосъчетанието.
За повече полезни съвети относно немския ще се радваме да посетите нашата информационна страница.