Политика за защита на личните данни

Ние от “Давитоз” ООД ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с Вас, нашите потребители и служители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Кои сме ние?

Давитоз е собственост на “Давитоз” ООД, ЕИК 147162280, адрес: гр. Бургас 8000, ул. Христо Ботев 21, ет. 1, тел. (+359 56) 82 73 01, имейл davitozcompany@yahoo.com. Навсякъде където упоменаваме “Давитоз”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид “Давитоз” ООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл davitozcompany@yahoo.com.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в страница За нас.

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработим?

Ние вярваме, че Вие, потребителите и служителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от Вашето мнение, за да създаваме услуги и приложения, от които имате нужда.

Когато отправяте запитване през сайта данните, които можем да получим са име, фамилия, скайп име, населено място, телефон и имейл. Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните, който можем да получим от Вас са: име, презиме, фамилия, език, който ползвате, потребителско име, имейл и телефон за връзка с Вас. След успешна регистрация Вие можете да допълните профила си и с други данни, които Вие сами публикувате в сайта. Когато се записвате за обучение нужните данни и документи са: три имена, ЕГН, адрес по лична карта, телефон за връзка, имейл за връзка, копие на документ за завършена степен на образование, копие на документ за здравословното Ви състояние. Когато давате поръчка за извършване на превод и / или легализация са необходими следните данни: три имена на български и имена на латиница на всяко лице, упоменато в документа за превод, ЕГН, адрес по лична карта, телефон за връзка, имейл за връзка. Когато направите плащане, моля, имайте предвид, че данъчно-счетоводната практика изисква издаването на фактура. В този случай, ако сте физическо лице, изискваните от закона Ваши лични данни, които ще обработим са: имена, ЕГН/ЛНЧ и адрес.

Когато събираме данни, те са ни необходими, за да извършим нашите услуги и да спазим някои законови изисквания, напр. при издаването на сертификат и фактуриране. Ако не ни предоставите информация за необходимите лични данни, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги, така например да е невъзможно издаването на сертификат.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • за да приемем и обработим Ваше запитване за обучение;
 • за да приемем Ваша заявка за преводаческа услуга;
 • за да Ви регистрираме в сайта;
 • за да Ви предоставим възможност за генериране на обучителни документи чрез приложения от сайта;
 • за да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашето обучение и/или превод и/или легализация;
 • за да комуникираме с Вас по телефон относно Вашето обучение и/или превод и/или легализация.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например изпращане на информация);
 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например съгласно ЗПОО или при издаването на фактури);
 • Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: подобряване на нашите услуги и осигуряване на правилното функциониране на дейността и сайта ни; о Вашето съгласие.

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име, в т. ч. от наши служители и от доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на IТ услуги, хостинг услуги и маркетинг услуги, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Ако сте регистриран потребител в нашия сайт, достъп до част от Ваши данни, могат да имат другите потребители на сайта и форума. Такива данни например могат да бъдат: потребителско име или всички други данни, които Вие може да създадете като потребителско съдържание.

При завъшване на обучение сме длъжни да осигуряваме достъп до Вашите лични данни за проверки от контролни органи.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви и за други цели. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

V. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за запазване на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

Когато отправяте запитване, запазваме Вашите лични данни за срока, в който Ви отговаряме.

При извършване на услуга запазваме личните Ви данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол – до 10 г.

Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност, която определяме с Общите условия за ползване на сайта и/или със сключения между нас договор.

VI. Какви са Вашите права?

Давитоз ООД уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Ако сте регистриран потребител на нашия сайт директно от Вашия потребителски профил можете да реализирате следните свои права:

 • Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профила си в сайта;
 • Право да коригирате данните от Потребителския профил по избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;
 • Право да пренесете данните, като ги копирате в четим за Вас формат;
 • По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изтриете своя Потребителски профил в сайта чрез заявка за изтриване подадена на davitozcompany@yahoo.com. След преглед ние оторизираме изтриването и профилът бива изтрит завинаги от сайта. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни са аноними или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

VII. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите документи, база данни и сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват в хартиен и/или в електронен вид.

За осъществяване на защита на данните Ви ние използваме архив в електронен и хартиен вариант, до който имат достъп единствено оторизирани лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.

VIII. Съдържание, генерирано от потребителя и социални мрежи

Нашите страници и групи в социалните мрежи дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко съдържание, предоставено във форума, в скайп или в групи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни, когато предоставяте лични данни. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако публикувате лични данни във форума, както и в скайп и в групи в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.

IX. Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на davitozcompany@yahoo.com или да ползвате формите за контакт на интернет страницата ни. Можете да се свържете и с нашeто длъжностно лице по защита на данните на davitozcompany@yahoo.com.

Приятно и ползотворно ползване на услугите и ресурсите на Давитоз!