Конспекти по немски език за възрастни

азбука немски

Нашата програма за обучение

Конспектите по немски език за нивата А1-В1 по учебната програма за възрастни обхващат най-важните теми и граматични категории. Всеки следващ урок натрупва допълнителни знания и прави преговор на уменията от предишния, затвърждавайки научените думи и граматика. Темите предразполагат за разговор и интересни коментари, а също така са богати на упражнения за слушане и четене, които разширяват речниковия състав и развиват комуникационните способности на курсистите. Във всеки от модулите има тема за разговор, поне едно практическо умение за комуникация и няколко нови граматични категории. Всички те са балансирани за да се получи разнообразие и да се постигне ефективност на усвояване на материала.

Нивo А1.1

Модул 1
– Представяне и произход – идвам от и се казвам …
– Азбуката, спелуване, цифрите до 12
– Как се казва това на немски
Модул 2
– Семейство и предпочитания в свободното време
– Числата до 100 за дати и години
– Притежание и множествено число
Модул 3
– Покупки, цени на храна и напитки
– Поръчки и плащане в ресторанта
– Глаголи с промяна на коренната гласна, неопределителен член, акузатив
Модул 4
– Дневен режим
– Модални глаголи за изразяване на настроения
– Глаголи с делима представка

Ниво А1.2

Модул 1
– Ориентиране в града, мебели в жилището, ползване на обществен транспорт
– Предлози с дателен падеж, употреба на определителния член в дателен падеж
– Личните местоимения във винителен падеж
Модул 2
– Здраве – описание на проблем и даване на съвет, части от тялото, цветовете
– Месеци и числителни редни
– Минало просто време на спомагателните глаголи
Модул 3
– Пътуване, резервации, времето
– Разказ в миналото с перфект
– Предлози за време
Модул 4
– Организиране на свободното време и празници, употреба на медии на немски
– Харесва ми, не ми харесва, описание на предмети и дрехи
– Образуване на префект със sein, глаголи с датив, показателни местоимения в падеж

Ниво A2.1

Модул 1
– Оставяне и приемане на телефонни съобщения, техники на разговор по телефона, писане и четене на кратки съобщения
– Отправяне и приемане/отказване на покани за празник
– Съставяне на подчинени изречения с краен словоред с „че” и „дали”, перфект на глаголите с делими представки
Модул 2
– Водене на дискусия и правене на сравнения
– В магазина – покупки, предпочитания за цветове и размери, описание на дрехи и вещи
– Степенуване на прилагателните, условно наклонение за учтивост, двувалентни глаголи с дателен и винителен падеж
Модул 3
– Животните в зоологическата градина, изказване на предположения за минали събития
– Аргументи и обосновка на мнение по тема, описание на картини
– Минало време на модалните глаголи, подчинени изречения с „понеже”
Модул 4
– Разговори за прогнозата за времето и климата, планиране на почивка и съвместен излет
– Обсъждане на пътища за стигане до целта, изразяване на неудовлетвореност, отправяне на предупреждения за опасности
– Минало просто време на силните, слабите и смесените глаголи, отглаголни съществителни, предлози
Модул 5
– Хранене и напитки в ресторанта и у дома, описание на дейности в и около дома
– Изразяване на действия, които друг ще направи за Вас
– Страдателен залог и глаголът lassen, Условно наклонение на модалните глаголи, предлози със смяна на падежа

Ниво A2.2

Модул 1
– Професии, опасни дейности на работа, образование за намиране на работа
– Собствена оценка на опасностите, приемане или отхвърляне на предупреждения, разказ за собствената професия или желаната професия
– Подчинени изречения с краен словоред, предлози за време с дателен падеж, предлози за място
Модул 2
– Да поговорим за ежедневието и семейството, лични отношения с близки и далечни хора
– Разговори в държавната администрация на Германия, споделяне на подробности за себе си
– Възвратни глаголи, склонение на прилагателните
Модул 3
– Прекарване на ваканцията, намиране на подходящ хотел, резервации
– Използване на мерни единици, описния на транспортни средства, описание на предмети за лично ползване
– Подчинени изречения, въведени с относителни местоимения в номинатив, наречия, генитив и изразяване на притежание
Модул 4
– Немски култура и изкуство, съобщаване на лични културни интереси
– Уговаряне на срещи във връзка с културни събития
– Рекция на глаголите, глаголи с определени предлози и падежи, предложно местоимение, прилагателни
Модул 5
– Трафик, задръствания, екстремни спортове
– Покупки в аптеката, спорт и здраве
– Неопределителни местоимения в немския, словообразуване чрез наставки

Ниво B1.1

Модул 1
– Исторически и съвременни фигури, съобщаване на библиографични данни за известни личности
– Разговор за значими събития, описание на проведен експеримент
– Отдавна минало време, преговор на миналите времена, подчинени изречения, въведени от съюзи за време
Модул 2
– Филми и кино, описание на звуци и картини във филм
– Разкази за художествени произведения, разказ за филм от родината
– Словообразуване на думи от различни части на речта, изразяване на нереални условия с конюнктив, преговор на предлозите с два падежа
Модул 3
– Потребителски интереси и потребление на продукти и услуги, реклама и покупки на вещи
– Подаване и приемане на рекламации, описание на вещи за ежедневно ползване
– Подчинени изречения за цел, склонение на прилагателните след нулев член, преговор на склонението на прилагателните и обобщение на инфинитивни подчинени изречения
Модул 4
– Храни и начини за тяхното производство
– Описание на данни от графики и статистики
– Страдателен залог с модален глагол, преговор на страдателен залог в сегашно време, словообразуване и нереалното условно наклонение
Модул 5
– Пътуване в чужбина, планове, описание, сравнения и предпочитания за държави
– Описание на природа и обичаи в собствената родина
– Превъзходна степен на прилагателните, подчинени изречения, въведени от съюзи за време, двуделни съюзи
Модул 6
– Разказ за лични връзки и отношения, описание на личните качества на хора
– Използване на правила за поведение, описание и съблюдаване на езика на тялото
– Подчинени изречение с относителни местоимения в падеж, двуделни съюзи

Ниво B1.2

Модул 1
– Техника, изобретения и проблеми с нововъведения
– Обаждане за техническа поддръжка, компютърни думи на немски, обясняване на възникнал проблем
– Страдателен залог в минало време, предлози за време, повторение на формите на страдателния залог
Модул 2
– Съдебни процедури, присъди и тяхното предназначение
– Даване на официални показания за събития, обосновка на собственото мнение или догадки
– Двуделни съюзи (втора част), перфект с модални глаголи, отсъюзни наречия, подчинени изречения -преговор
Модул 3
– Животът на хората на изкуството, пари и банки
– Разрешаване на проблеми в банката
– Подчинени изречения с zu-инфинитиви, реципрочни местоимения, повторение на подчинени изречения с инфинитивни конструкции
Модул 4
– Падането на берлинската стена, историята в лични преживявания
– Описание и оценка на политически системи
– Условно наклонение в миналото, причастия и словообразуване, преговор на склоненията на прилагателните и условното наклонение
Модул 5
– Придвижване в бъдещето – решение на настоящи проблеми
– Разговори в бъдеще време, изразяване на очакване, предположение, предсказание
– Просто бъдеще време и неговите значения, образуване на изречения със сравнителни съюзи, повторение на подчинените изречения и сравнения
Модул 6
– Разказване на приказка, анализ на собствени и чужди грешки
– Кандидатстване за работа, писане на биография и кандидатура, грешки при интервю за работа
– Подчинени изречения, въведени от относителни местоимения в генитив, словообразуване с частицата da-, преговор на глаголите с рекция и на предложните местоимения

За повече информация относно учебниците, специализирани курсове по немски и конспекти за нивата за напреднали, моля свържете се с нашите офиси. Ние с радост ще отговорим на Вашите въпроси и ще дадем допълнителна информация за провеждане на Вашето обучение.