Градивни елементи на френската интонация

ритъм на френски

Образуването на ритмичните фрази във съвременния френски език

Ударени срички

На френски език, само последната сричка на отделна дума може да бъде „ударена“ (или „подчертана чрез произношението“). Това я прави да се откроява от другите и с това да е малко по-дълга от другите срички. В английския или българския език ударените срички са много различни от неударените, тъй като са по-дълги, по-високи като тон и се произнасят с по-голяма енергия. Освен това главното ударение в последните два езика е непредвидимо, тъй като може да бъде е в началото, средата или в края на думата. Някои английски и български думи могат дори да имат повече от една ударени срички, например: aristocratic (с ударение на 2-ра и 4-та сричка), или безнадежден (с ударения на 1-ва и 3-та сричка). Френският модел за поставяне на ударението е много по-предвидим и равномерен .
Да вземем за пример думата Канада на английски, български и френски език. На английски език първата сричка е подчертана: „CA-na-da“, на български е втората (ка-На-да) докато френският по предпочитание избира последната: „Ca-na-DA“. Това обаче не е единствената разлика. Тъй като английските и българските ударени срички се произнасят с много енергия, гласните на другите срички се „редуцират“, т.е.: произношението всъщност е [‘kæ-nə-də] на английски и [kə-‘na-də] на български. Само ударената сричка има истинска гласна „а“, другите две са редуцирани до „ъ”, тъй като са много по-къси и се произнасят с по-малко енергия. В сравнение, ударeните срички на френски език не са много по-различни от неударените. Поради това е важно гласните звуци в ударените и неударените срички да се произнасят по същия начин, например: [ka-na-da]. Не забравяйте, че единствената разлика във френския е, че последната сричка е малко по-дълга.

френска Канада

Ритъмни фрази

Както вече стана ясно, френските думи имат акцент върху последната сричка. Трябва да се отбележи, че това важи за думите, произнесени изолирано. Ние обаче говорим с фрази в свързаната си реч. На френски език тези групи думи, наречени фрази, споделят един общ акцент и образуват граматични-фонетични единица.

Помислете следното изречение: Il est parti avec sa soeur avant l’aube. Тук можем да идентифицираме три групи, които вървят заедно: a) Il est parti; б) avec sa soeur; в) avant l’aube. Всяка от тях е ритъм група и се подчертава само последната сричка от всяка група:

Il est parTI avec sa sOEUR avant l’AUBE
[i-lɛ-paʁ-ti/a-vɛk-sa-sœʁ/a-vã-lob]

Следователно виждаме, че френският ритъм се образува по определени правила и е предвидим (за разлика от неправилния ритъм в българския и английския).

Правила за идентифициране на ритъмните фрази

Като се определя кои думи принадлежат към дадена ритъмна фраза, трябва да се имат предвид следните правила:

а) фразите са доста кратки, т.е. 3-4 срички, но никога повече от 7.
б) разделянето става между неместоименно съществително и глагол, например:
Mes amis / sont partis.
в) никога не се разделя местоимение и глагол, например: Ils sont partis.
г) никога не се разделя между предлог и съществително (или номинална група), например:
de mon ami, pour Marie.
д) никога не се разделя между определение и съществително, например: mon ami, les enfants.
е) никога не се разделят между прилагателно и следващо съществително име, например: premier enfant, mon meilleur ami.

Има известна гъвкавост на това къде се дели, при условие че се спазват изброените по-горе правила. Ето няколко примера за възможни и невъзможно разделяне на ритъмни фрази:

Възможно делене
Nous avons compris / la leçon.
Richard / adore / le fromage.
Les petits enfants / chantent.
Il travaille / sans arrêt.

Невъзможно делене
Nous / avons compris. (правило в)
Richard adore le / fromage. (правило д)
Les petits / enfants. (правило е)
Je l’ai fait pour / ta mère. (правило г)

Преподаване и изучаване на ритъма на френски език

Ако искаме да говорим френски и да звучим на френски, е важно да се спазва неговия установен по правилата ритъм. За да се улесни обучението, обикновено се правят упражнения с постепенно удължаващи се ритъмни фрази, като се тактува мислено или с ръка:

mon
mon père
mon père a
mon père a dit
mon père a dit qu’il
mon père a dit qu’il vient
mon père a dit qu’il vient tout
mon père a dit qu’il vient tout seul

За повече френска фонетика и граматика, моля свържете се с наш офис или посетете нашата информационна страница.