Кога един превод е специализиран?

специализирани преводи

Разликата между обикновения и специализиран превод

Границата между обикновения и специализирания превод понякога е доста тънка, но като цяло важи следното правило – докато общият превод се занимава с ежедневния език за комуникация и сравнително опростен речников състав, специализираният превод се справя с широк спектър от терминологично натоварени текстове, с характерен стил на езика на съответната наука – езикът на компютърните науки, езика на правото, езика на медицината и др. Междинни неминуемо остават определен тип документи, като например нотариалният акт, междуфирмените договори за определена услуга, общите условия на фирми към техните клиенти и други подобни, които могат да съдържат определен стил и термини, но обикновено не биват причислявани към специализираните преводи.

Ясното разделяне на текстовете в тези два типа – общ и специализиран език – са проблематични поне по две причини. От една страна, понятието за общ език е твърде широко и размито, за да даде задоволителна дефиниция, което прави точното дефиниране на обикновения превод също така размито. От друга страна няма ясно определен процент на термини спрямо останалия текст, по който даден превод да се причисли еднозначно за специализиран. Това, което се счита за общ език или обикновен превод, всъщност е доста трудно да се определи точно и на практика и зависи от разнообразен набор от фактори. Например, трябва ли езикът, използван във вестникарска статия за нов технологичен продукт, да се разглежда като обикновен (при условие, че е предвиден за широк кръг от читателска аудитория) или като специализиран (поради използването на определена терминология)? Трябва ли преводът на фирменото известие (документ от специализиран автор), който обявява нова работна процедура (текст с обща информация), да се разглежда като общ или специализиран? Трябва ли преводът на филмови субтитри (научен канал с предаване на на общи теми) да се разглежда като общ или специализиран?

превод на техническа литература

Според възприетата от преводачите практика, като специализиран се разглежда всеки текст, създаден в рамките на или се отнасящ се до специализирана област на знанието или дейност, независимо от предназначението на читателската му аудитория, автора или на целта му. От такава гледна точка всички видове преводи, споменати в горепосочените въпроси, могат спокойно да се разглеждат като обикновени, поради това, че те обхващат общи теми, представени на общодостъпен език с минимално използване на специфични за дадена научна област термини. По този начин, границата за преминаване от единия в другия тип се определя от това, дали текстът е наситен със специфични източници на информация, специфични теми или специализирана терминология, изискващи допълнителни усилия от страна на преводача за да ги предаде на целевия език.

Техническият превод е подтип и част от групата на специализираните преводи, която по правило включва различни области на човешкия живот, като право, бизнес, религия, политика и т.н. Всъщност в научната литература техническият превод и специализираният превод понякога се третират като синоними, но те не са. Очевидно е, че юридически, научни и медицински преводи се занимават със специализирани термини и изказ, но те не са „технически“.  Техническият превод сам по себе си обхваща превода на всякакви текстови материали, принадлежащи към определена инженерна наука, техническа област или технология (напр. машиностроене, хидравлика, електротехника и др.). Традиционно специализираният превод бива определян на базата на вида наука, която за техническия би следвало да е някаква инженерна наука.

Ако имате съмнения дали преводът пред Вас е обикновен, специализиран или технически, моля посетете нашата информационна страница и отправете запитване към наш офис.